Контакти

Информация

Кол център (Call Center)
тел.: 0800 14 100 - Вашето обаждане е за наша сметка

0888 298 417, 0886 229 956, 0884 610 254, 0885 770 041

Информация и заявки за извозване
на ИУМПС и ИУЕЕО се приемат
от понеделник до петък -
8.15 ч. - 17.15 ч.

както и на e-mail: order@makmetal.eu

София 1870 
кв. Кремиковци, Индустриална зона

8:15ч. - 12:15ч.

13:15ч. - 17:15 ч.

*Излезли от употреба моторни превозни средства, доставени на място на
площадката в кв.Кремиковци, се приемат от понеделник до петък от 08:15 ч. до 16:15 ч.

Тел.: +359 2 49 11 252
Факс: +359 2 945 31 90
E-mail: office@makmetal.eu