Полезно

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (ДВ бр.25/2003г., изм. ДВ бр. 3/2006г.) „ЕВРО СТИЙЛ ТРЕЙД“ ООД съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за Отпадане на част от територията на производствената площадка от…
Прочети повече

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване / ИУЕЕО /

https://makmetal.eu/wp-content/uploads/2021/05/Makmetal-2021-MASTER-H264-for-Facebook-12-video.mp4 При производството на нашите електроуреди, както и на техните компоненти  се използват повече от 1000 вида материали, част от които са токсични като хлорирани разтворители, бромирани забавители на горене, поливинилхлорид (PVC), тежки метали (като олово, живак, арсен, кадмий и шествалентен хром), пластмаси и газове. МАКМЕТАЛ ХОЛДИНГ притежава дългогодишен опит в разделното събиране, и рециклиране на излязло от употреба…
Прочети повече