Представяне

Recycle concept
Ние сме модерна, авторитетна и бързоразвиваща се група, която разполага с добре развит и гъвкав мениджмънт, екип от квалифицирани специалисти и висока култура относно опазването на околната среда.

Стратегическите ни предимства  на рециклиращия пазар са:

  • утвърден авторитет сред българските фирми – търговци на отпадъци, което дава сигурност при доставянето на необходимите количества;
  • коректност и добра популярност сред клиентите, което ни прави желан партньор;
  • възможност за поемане на всички задължения на производителите и вносителите на МПС, ЕЕО, батерии и акумулатори описани в ЗУО. От момента на пускането им на пазара (екотакси) до излизането им от употреба.

Инвестиционна политика

Ние прилагаме съвременните технологии за рециклиране като гаранция за качеството на живот на бъдещите поколения. Работим с ясното разбиране за значимостта на философията за опазване на околната среда, за ориентиране на индустриалните и бизнес дейности към екологосъобразен режим, за постигане на минимално отрицателно въздействие върху природата.

Ето защо осъществяваме сериозна инвестиционна политика в съоръжения и технологии за преработка на различни видове отпадъци.

Наш приоритет е:

  • Да бъдем печеливша организация в полза на служителите и обществото;
  • Да инвестираме в развитие, което носи растеж и рентабилност, носи баланс между краткосрочния и дългосрочния икономически интерес;
  • Да бъдем коректни и лоялни към нашите клиенти, доставчици и партньори в бизнеса

Ние се стремим да усъвършенстваме уменията и нагласите си, за да бъдем по-мъдри и по-полезни на себе си и на света, в който живеем.

Успешното партньорство с най-големите общини в страната, с които са изградени работещи системи за разделно събиране, комбинацията от оборудвани центрове за дейности с отпадъци и мобилни екипи, които обслужват всекидневно цялата страна, е блестяща референция, относно опита и капацитета на дружеството в рециклирането на масово разпространени отпадъци.

Дружествата от групата на МАКМЕТАЛ ХОЛДИНГ извършват дейността си в съответствие с европейското и българското законодателство в областта на околната среда, притежават всички необходими разрешителни,  издадени от Министерство на околната среда и водите и са сертифицирани по стандартите на:

  • Система за управление на качеството ISO 9001;
  • Система за управление на околната среда ISO 14001;
  • Система за управление на здравето и безопасността при работа BS OHSAS 18001.

Днес хората, техните мечти, убеждения и решения са основен лост за усъвършенстване и развитие на всяка организация. Корпоративната политика на групата се реализира от високо професионален екип, с висока квалификация и богат опит, специфични умения и компетентност.

.