Комплексна услуга за бизнеса

Human hand holding tablet pc with green tree on it

За да сме полезни на бизнеса, предлагаме различни услуги, отговарящи на специфичните нужди на нашите клиенти: приемане за третиране на генерираните от тях отпадъци, транспортиране на събраните количества /включително на опасни отпадъци/, рециклиране/оползотворяване и консултации в сферата на екологията.

Абонаментен договор за събиране на отпадъци
според изискванията на Закона за управление на отпадъците

След  01.01.2013г., ползвателите  на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради  са длъжни да събират разделно, образуваните от тях отпадъци и да ги предават на лица, притежаващи разрешение за дейности с отпадъци по реда на чл. 35 (1) от Закона за управление на отпадъците

Санкциите за неспазване на изискването за неопасни отпадъци са от 1 400 до         4 000 лв, а за опасни от 10 000 до 50 000 лв. , за повторно нарушение са съответно: от 2 800 до 8 000 лв. и от 20 000 до 100 000 лв.

Чрез нашия абонаментен договор бихте могли изцяло да изпълните задълженията си пред екологичното законодателство!

За повече информация, цени и условия моля свържете се с отдел „Рециклиране" на тел: 02/491 12 84, 02 / 49 11 279  или изпратете писмено запитване на office@makmetal.eu  или на  order@makmetal.eu

 .

Comments are closed.