Имейл за заявки: order@makmetal.eu

ПОВЕЧЕ ОТ РЕЦИКЛИРАНЕ

Новини

Успешно проведена процедура за избор на изпълнител

За нас е удоволствие да съобщим, че ЕВРО СТИЙЛ ТРЕЙД ООД проведе успешно процедурата за избор на изпълнител и сключи договор за доставка и монтаж на техника и оборудване за инсталация за съвместно предварително третиране и рециклиране на литиево-йонни, никел метал-хидридни и никел-кадмиеви батерии и акумулатори по проект №BG16M1OP002-2.009-0042 с наименование „Демонстрационен проект за предотвратяване, повторна употреба и рециклиране на битови отпадъчни материали“ финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Срокът за изпълнение е 10 (десет) месеца, като договорът е сключен в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.009-0042-С01.

Свързани статии