Monthly Archives: February 2022

Стартира проект по процедура BG16M1OP002-2.009 за изграждане на пилотна демонстрационна система за подготовка за предварително третиране и/или рециклиране на битови отпадъчни материали

За нас е удоволствие да съобщим, че ЕВРО СТИЙЛ ТРЕЙД ООД получи одобрение на свое проектно предложение за демонстрация на осъществимостта на пред-индустриална мащабна техника за предотвратяване, повторна употреба и рециклиране на отпадъци, образувани от домакинствата. На 18.02.2022 г. дружеството сключи Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.009-0042-С01 по оперативна програма „Околна среда…
Прочети повече