Monthly Archives: May 2022

С Решение №1/10.05.2022 г. на управителя на ЕВРО СТИЙЛ ТРЕЙД ООД, на основание чл.9, ал.1, т.1 от ПМС 160/01.07.2016 г.,  процедурата за избор на изпълнител с предмет: Доставка и монтаж на техника и оборудване за инсталация за съвместно предварително третиране и рециклиране на литиево-йонни, никел метал-хидридни и никел-кадмиеви батерии и акумулатори по проект № BG16M1OP002-2.009-0042…
Прочети повече