О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (ДВ бр.25/2003г., изм. ДВ бр. 3/2006г.)

ЕВРО СТИЙЛ ТРЕЙД“ ООД

съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

  • Отпадане на част от територията на производствената площадка от обхвата на КР, водещо до промяна на местоположението на площадките за съхранение на спомагателни материали и за съхраняване на отпадъци;

  • Добавяне на кодове на някои производствени отпадъци, образувани от Инсталацията за третиране на неопасни отпадъци в инсталация за раздробяване (шредиране), съгласно методически указания на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) относно прилагането на законодателството, свързано с управлението на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), отпадъци от метални опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС).

  • На площадка с местонахождение: гр.София‚ УПИ IV‚ кв.1‚ м.“ЗСК-завод Кремиковци” – промишлена зона‚ община Кремиковци

  • За контакти: Силвана Тодорова, гр.София, промишлена зона‚ община Кремиковци, тел: 4911283.

Писмени становища и мнения се приемат в:

РИОСВ, гр. София– 02 / 940 64 98

Район Кремиковци – 02 / 9945491

Comments are closed.