Category Archives: ПРОЕКТ ОПОС 2014-2020

До всички заинтересовани!

ЕВРО СТИЙЛ ТРЕЙД ООД стартира процедура по избор на изпълнител за закупуване, монтаж и доставка на оборудване за инсталация за подготовка за предварително третиране и висококачествено рециклиране на НУБА. По отношение на технологичното оборудване ще се очаква постигането на пълно съответствие на основните и спомагателните технологични процеси, на параметрите на входящите материални и енергийни потоци,…
Прочети повече

С Решение №1/10.05.2022 г. на управителя на ЕВРО СТИЙЛ ТРЕЙД ООД, на основание чл.9, ал.1, т.1 от ПМС 160/01.07.2016 г.,  процедурата за избор на изпълнител с предмет: Доставка и монтаж на техника и оборудване за инсталация за съвместно предварително третиране и рециклиране на литиево-йонни, никел метал-хидридни и никел-кадмиеви батерии и акумулатори по проект № BG16M1OP002-2.009-0042…
Прочети повече

До всички заинтересовани!

ЕВРО СТИЙЛ ТРЕЙД ООД стартира процедура по избор на изпълнител за закупуване, монтаж и доставка на оборудване за инсталация за подготовка за предварително третиране и висококачествено рециклиране на НУБА. По отношение на технологичното оборудване ще се очаква постигането на пълно съответствие на основните и спомагателните технологични процеси, на параметрите на входящите материални и енергийни потоци,…
Прочети повече

Проведена встъпителна конференция по проект № BG16M1OP002-2.009-0042

В началото на м. март тази година ЕВРО СТИЙЛ ТРЕЙД ООД стартира изпълнение на проект с наименование: Демонстрационен проект за предотвратяване, повторна употреба и рециклиране на битови отпадъчни материали. Проектът е по оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез подбор BG16M1OP002-2.009…
Прочети повече