Имейл за заявки: order@makmetal.eu

ПОВЕЧЕ ОТ РЕЦИКЛИРАНЕ

Новини

Доставена и монтирана инсталация по проект № BG16M1OP002-2.009-0042

За нас е удоволствие да съобщим, че са изпълнени дейностите по доставка и монтаж на оборудването за инсталация за съвместно предварително третиране и рециклиране на литиево-йонни, никел метал-хидридни и никел-кадмиеви батерии и акумулатори по проект №BG16M1OP002-2.009-0042 с наименование „Демонстрационен проект за предотвратяване, повторна употреба и рециклиране на битови отпадъчни материали“ финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Проектът се реализира в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.009-0042-С01.

Свързани статии