Вие сте генератор на отпадъци?

Ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и
административни сгради са длъжни да събират разделно отпадъците си, да ги предават за оползотворяване на лицензирани дружества и да водят отчетност в НИСО.