Имейл за заявки: order@makmetal.eu

ПОВЕЧЕ ОТ РЕЦИКЛИРАНЕ

Новини

До всички заинтересовани!

ЕВРО СТИЙЛ ТРЕЙД ООД стартира процедура по избор на изпълнител за закупуване, монтаж и доставка на оборудване за инсталация за подготовка за предварително третиране и висококачествено рециклиране на НУБА. По отношение на технологичното оборудване ще се очаква постигането на пълно съответствие на основните и спомагателните технологични процеси, на параметрите на входящите материални и енергийни потоци, на съставите и свойствата на получаваните крайни продукти, както и на обемите, съставите и свойствата на отпадъчните материални (твърди, течни и газообразни) потоци с изискванията на НДНТ и българското законодателство. С доставката и монтажа на новото технологично оборудване ще се постигне пълно съответствие на използваното оборудване и на условията за провеждане на технологичния процес с изискванията формулирани в Reference Document on BAT for Waste Treatment и в Reference Document on BAT for Nonferrous Metals, както и в Заключенията за НДНТ към тези два документа. Изпълнителят следва да достави и монтира, следните примерни елементи на инсталацията: Бункери; Специализирани работни стендове за определяне на остатъчния експлоатационен и/или електрически потенциал; Корозионно устойчив агитатор за неутрализиране на остатъчния електрически потенциал на портативни LIB, NiMH и NiCd батерии; Съоръжение за измиване на разредени портативни LIB, NiMH и NiCd батерии, включващо: транспортна лента, помпа, водни дюзи, сборен съд за циркулиращи промивни води; Съоръжение за изсушаване на разредени портативни LIB, NiMH и NiCd батерии, включващо: транспортна лента, вентилатор, въздушни дюзи, електрически нагреватели; Инсталация за криогенно охлаждане в течен азот на портативни батерии; Инсталация за криогенно охлаждане в течен азот на електролизни клетки; Шредерен агрегат за сухо шредиране; Вибрационно сито (5 mm); Вентилатор и циклон за въздушна сепарация на фракция +5 mm.

Всички кандидати следва да подават своите оферти чрез системата ИСУН 2020 в срок до 09/05/2022 г.

Публичната покана и документи са достъпни на адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers/Index

Свързани статии