Защо да рециклираме?

При производството на електроуреди, както и на техните компоненти се използват повече от 1000 вида материали, част от които са токсични, като: хлорирани разтворители, бромирани забавители на горене, поливинилхлорид (PVC), тежки метали (като олово, живак, арсен, кадмий и шествалентен хром), пластмаси и газове.

Неправилно третираните електроуреди застрашават човешкото здраве и околната среда!

ИУЕЕО калкулатор