Имейл за заявки: order@makmetal.eu

ПОВЕЧЕ ОТ РЕЦИКЛИРАНЕ

Новини

Прекратяване на процедурата за избор на изпълнител

На основание чл. 13, ал. 1, т. 1 „Процедурата за избор на изпълнител се прекратява, когато не е подадена нито една оферта или няма допуснат нито един кандидат“ от Постановление №80/09.05.2022 г. на Министерския съвет, процедурата чрез Публична покана за избор на изпълнител с предмет „Доставка инсталация за рециклиране на полимерни материали – 1 бр.“ и възложител „Евро Стийл Трейд“ ООД, публикувана на 07.07.2023 г. в системата ИСУН 2020 и на уебсайта на бенефициента „Евро Стийл Трейд“ ООД, със срок за подаване на оферти до изтичане на дата 14.07.2023 г., е прекратена.

Мотиви по чл. 13, ал. 1, т. 1: В рамките на периода на кандидатстване по процедура чрез Публична покана за избор на изпълнител с предмет „Доставка инсталация за рециклиране на полимерни материали – 1 бр.“ (от 07.07.2023 г. до 14.07.2023 г. вкл.) не е подадена нито една оферта за участие.

На основание чл. 13, ал. 3 от Постановление № 80 на Министерския  съвет от 09.05.2022 г. за настоящото решение да се уведомят в 3-дневен срок всички кандидати и Структурата за наблюдение и докладване.

Свързани статии