Имейл за заявки: order@makmetal.eu

ПОВЕЧЕ ОТ РЕЦИКЛИРАНЕ

Новини

Стартира проект по процедура BG16M1OP002-2.009 за изграждане на пилотна демонстрационна система за подготовка за предварително третиране и/или рециклиране на битови отпадъчни материали

За нас е удоволствие да съобщим, че ЕВРО СТИЙЛ ТРЕЙД ООД получи одобрение на свое проектно предложение за демонстрация на осъществимостта на пред-индустриална мащабна техника за предотвратяване, повторна употреба и рециклиране на отпадъци, образувани от домакинствата.

На 18.02.2022 г. дружеството сключи Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.009-0042-С01 по оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез подбор BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“.

Срокът на изпълнение на проекта е 18 месеца, като дейностите по проекта стартират от 18.02.2022 г. и се очаква да приключат до 18.08.2023 г.

Общият бюджет за изпълнение на проекта възлиза на 465 799,20 лв., от които:

  • 391 166,00 лв. – БФП
  • 74 633,20 – собствено финансиране.

Основните цели на проекта са свързани с прилагане  на нови мерки и подходи в областта на управлението на битовите отпадъци за подготовка за повторна употреба и/или за разделно събиране на битови отпадъци и за последващото им рециклиране чрез усъвършенстване на технологичните процеси за подготовка за предварително третиране и висококачествено рециклиране на батерии и акумулатори, генерирани от населението.

 

София, 22.02.2022 г.

EU_onlylogo-bg-center-no-back

 

Свързани статии