Имейл за заявки: order@makmetal.eu

ПОВЕЧЕ ОТ РЕЦИКЛИРАНЕ

Новини

Прекратена процедура

С Решение №1/10.05.2022 г. на управителя на ЕВРО СТИЙЛ ТРЕЙД ООД, на основание чл.9, ал.1, т.1 от ПМС 160/01.07.2016 г.,  процедурата за избор на изпълнител с предмет: Доставка и монтаж на техника и оборудване за инсталация за съвместно предварително третиране и рециклиране на литиево-йонни, никел метал-хидридни и никел-кадмиеви батерии и акумулатори по проект № BG16M1OP002-2.009-0042 с наименование „Демонстрационен проект за предотвратяване, повторна употреба и рециклиране на битови отпадъчни материали“ финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз, открита с Публична покана №1/15.04.2022 г., се прекратява.

Мотив за прекратяване – след изтичане на срока за подаване на оферти (09.05.2022 г.), не е подадена нито една оферта.

Свързани статии